Konubinix' opinionated web of thoughts

Nicolas Bourbaki

fleeting

Nicolas Bourbaki - Wikipedia

Nicolas Bourbaki is the collective pseudonym of a group of mathematicians

https://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Bourbaki